โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาตรี วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิศนา เหมือนวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร งามสงวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ โตพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา ยศสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ