โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ วุทธนู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ