โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายณรงค์ สิงห์ทอง
นักการภารโรง

นายธรรมรัฐ ตรีวิชา
นักการภารโรง

นางสุภาภรณ์ สิงห์ทอง
แม่บ้าน