โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี รัตนบุรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณนา มีเดช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู

นายณัฐวุฒิ เรืองศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ