โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยุทธนา คนเสงี่ยม
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
หัวหน้างานแนะแนว

ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวธัญญาภรณ์ ทาระธรรม
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักเรียน L.D.

นางสาวหนึ่งนุชนาถ อ่อนนุ่ม
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักเรียน L.D.