โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นายยุทธนา คนเสงี่ยม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ วุทธนู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู

นางเฉลิมพร ติยะกว้าง
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ เรืองศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ