โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทิศนา เหมือนวงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจุฑามาศ โตพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญพร เรืองไทย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ