โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายโอภาส พุทธสรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี รัตนบุรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชาตรี วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร งามสงวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณนา มีเดช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุจิตรา ยศสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ