โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวรส แขวงนคร
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเฉลิมพร ติยะกว้าง
ครู คศ.1