โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพีรภัทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโอภาส พุทธสรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางทิศนา เหมือนวงค์
ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายยุทธนา คนเสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป