โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝ่ายวิชาการ - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.02 KB 16
ฝ่ายวิชาการ - คู่มือ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตร 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 7
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินบริจาค (ประจำวันพระ) วัดช่องแค ประจำปี ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 8
ฝ่ายบริหาร - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 27
ฝ่ายธุรการ - แบบใบสำคัญรับเงิน 30
ฝ่ายธุรการ - แบบสัญญายืมเงิน 22
ฝ่ายธุรการ - แบบใบลา 38
ฝ่ายธุรการ - แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28
ฝ่ายธุรการ - แบบคำร้องข้อเพิ่มวุฒิการศึกษา 26
ฝ่ายธุรการ - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 25
ฝ่ายธุรการ - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 33
ฝ่ายธุรการ - แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ 24
ฝ่ายธุรการ - แบบขออนุญาตไปราชการ 34
ฝ่ายธุรการ - แบบขออนุญาตไปราชการ 22
ฝ่ายธุรการ - บันทึกแลกเปลี่ยนเวร 33
ฝ่ายธุรการ - บันทึกขอใบรับรองเงินเดือน 26
ฝ่ายธุรการ - บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว 26
ฝ่ายวิชาการ - ใบคำร้องสอบแก้ตัวนักเรียน 36
ฝ่ายวิชาการ - ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 62
ฝ่ายวิชาการ - ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 55