โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล
เปิดทำการเรียนการสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ