โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนานักเรียนโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิตเคียงคู่คุณธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชามคมอาเซียน
4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ เพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย


เป้าหมายประสงค์ ( Corporate Objective )

นักเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามที่กำหนด มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล