โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (VISION)

               มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
             ปญฺญา โลกสุมิ ปชฺโชโต. แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อัตลักษณ์ 
มีวินัย  ใส่ใจความสะอาด

เอกลักษณ์
คุณธรรมนำชีวิต  สู่เศรษฐกิจพอเพียง