โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ   :   สะอาดกาย  สะอาดใจ  ว่องไวการเรียนรู้


คติธรรม   :  ปญฺญฺา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  

                    (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

 

อักษรย่อ  :    ..


สีประจำโรงเรียน  :  เหลือง-ชมพู  

สีเหลือง หมายถึง การมีคุณค่าทางสติปัญญาทั้งร่างกายและจิตใจสีชมพู  หมายถึง ความรักและมิตรภาพในหมู่คณะ
          
สัญลักษณ์โรงเรียน : 
หลวงพ่อพรหม พระยาคชสาร ระฆังพานทอง ลายไทยล้อมรอบวงกลม หมายความว่า  หลวงพ่อพรหม ถาวโร เกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นศูนย์รวมความเชื่อมั่นลูกเหลือง-ชมพูให้มีจิตใจเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ ดังพระยาคชสารและมีความดีงาม ก้องกังวาลไปไกลดั่งเสียงระฆัง บนพานทองมีความเป็นไทยผูกพันกับท้องถิ่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  : 
ต้นแคฝรั่ง เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบ มีวินัย และความสามัคคี  (ต้นแคฝรั่ง จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน   เป็นพวงสีขาวเรียงกันเป็นระเบียบและสวยงามมาก)