โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  โดยอาศัยสถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สปอ.ตาคลี)  จำนวน 1  ห้องเรียน   หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้แยกเป็นเอกเทศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2540  ใช้ชื่อว่า    โรงเรียนช่องแคพิทยาคม   สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายสวง และนางฉลวย  พรหมจันทร์  จำนวน 25 ไร่ และแต่งตั้งให้ นายจันทร์  เพ็ชรยิ้ม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    


ปีการศึกษา  2541  ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมมิตรภาพตาคลี  บริจาคเงินจำนวน  90,000 บาท  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  จำนวน  2 ห้องเรียน  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  จำนวน 1,200,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  1  หลัง 

ปีการศึกษา 2544  นางนิทราภรณ์  เกตุเดชา  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2544  ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นลำดับ  โดยประสานงานระดมทุนทรัพย์จากชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ได้รับบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและชุมชนสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   มูลค่า 360,000 บาท   

ปีการศึกษา 2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  จำนวน  16,100,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.พิเศษ  หลังคาทรงไทย  พร้อมสิ่งก่อสร้างอีก 7 รายการ  และได้รับบริจาคจากบริษัทอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างห้องปฏิบัติทางภาษา  เป็นเงินมูลค่า 320,000 บาท  

ปีการศึกษา 2546  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้าง    โรงอาหารแบบ 300 ที่นั่งและถังประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม  

ปีการศึกษา 2547 ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากนายสวง และนางฉลวย  พรหมจันทร์ อีกครั้ง จำนวน 4 ไร่ 20 ตารางวา   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา 2548   ได้ระดมทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง รั้วและป้ายโรงเรียน   มณฑปพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ศาลพระภูมิ  ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3   

ปีการศึกษา 2550  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 4,990,000 บาท   ได้รับบริจาคจากพระครูสังฆรักษ์ประนพ  ฐิตคฺโธ (หลวงหนุ่ย)   ก่อสร้างเรือนพยาบาล  จำนวน 700,000 บาท     ได้รับบริจาคจากนายวันชาติ  เหลืองบำรุงรักษ์  ก่อสร้างสำนักงานอำนวยการ  จำนวน 300,000 บาท      นายสวง  พรหมจันทร์และชุมชนร่วมจัดทำผ้าป่าเพื่อก่อสร้างซุ้มยอดนางวิหารพระพุทธรูป  ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนวิชาชีพ (ปวช.)    โดยทำการตกลงร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเปิดได้สองสาขาคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโปรแกรมช่างยนต์  นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3  

ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนสามารถพัฒนาทางด้านวิชาการ  อาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  จนสามารถได้รับการรับรองคุณภาพในการประเมิน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  รอบที่สอง

          ปีการศึกษา 2552 ได้รับบริจาคเครื่องออกกำลังกายจากชุมชน จำนวน 5 เครื่อง    จัดทำสนาม   ฟุตซอล  สนามเปตอง  และปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 

          ปีการศึกษา 2553 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสร้างหอประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ ให้โรงเรียนในวงเงินงบประมาณ 1,200,000.- บาท

โรงเรียนสามารถพัฒนาทางด้านวิชาการ  อาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน