โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10   ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056396502
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 การสอบแก้ตัวของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
กำหนดการสอบแก้ตัวของนักเรียน  ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  
วันที่  6 - 10  มิถุนายน  2559 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2559  เวลา  8.30 - 12.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
21 ธ.ค. 59 การส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559   นำส่งที่ห้องวิชาการ

26 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59 การสอบ Pre O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอบ  Pre o-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม   ณ ห้องประชุมอาคารพรหมจันทร์   วันที่  26 - 27  ธันวาคม  2559
ณ ห้องประชุมอาคารพรหมจันทร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2560  ในวันศุกร์ที่ 30  ธันวาคม  2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม   มอบหมายงานตามคำสั่งที่  213/2559  ลว.8  ธันวาคม  2559
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดสุภาพสีขาวดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / งานบริหารงานทั่วไป
11 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559   วันที่  11 - 13  มกราคม  2560  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
นักเรียน ฝ่าย
13 ม.ค. 60 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลช่องแค  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  เทศบาลตำบ่ลช่องแค  เวลา  8.30 - 12.00 น
ชุดนักเรียน / ชุดกีฬา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
16 ม.ค. 60 งานวันครู ประจำปี 2560
คณะครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม  เข้าร่วมงานกิจกรรมวันครู  ประจำปี  2560  ณ โรงเรียนนครสวรรค์  เวลา  8.30  น.เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร / งานธุรการ